Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

podnikatele fyzické osoby Bc. Barbora Bartlová, IČ: 03883256, se sídlem Kotlářská 790/37, 602 00 Brno, a provozovnou se sídlem na adrese Staňkova 324/29, 60200 Brno, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na https://beautycowshop.cz.

 

1            Úvodní ustanovení 

 

1.1       Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi podnikatelem fyzické osoby Bc. Barbora Bartlová, IČ: 03383256, se sídlem Kotlářská 790/37, 602 00 Brno (dále jen „prodávající“), a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na internetové adrese https://beautycowshop.cz. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

1.2       Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek prodávajícího na adrese https://beautycowshop.cz (dále jen „webové stránky“) a další související právní vztahy. 

1.3       Kupující, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, je spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“). Spotřebitel je fyzická osoba, která nakupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím.

1.4        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti kupujícího se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

2             Uživatelský účet

 

2.1       Prostřednictvím registrace na webových stránkách si může kupující založit uživatelský účet a provádět jeho prostřednictvím objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). 

2.2       Při registraci na webových stránkách a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za následky vzniklé porušením této povinnosti. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4        Kupující bere na vědomí, že prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet   delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5        Kupující dále bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popřípadě třetích osob.

 

3             Uzavření kupní smlouvy

 

3.1        Na webových stránkách je uveden seznam zboží. U každého zboží je uvedena cena za zboží včetně daně z přidané hodnoty a dalších souvisejících poplatků, s výjimkou nákladů na dodání. Prezentace zboží je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k potvrzení této objednávky ze strany prodávajícího.

3.2       Objednávku může kupující odeslat prostřednictvím formuláře internetového obchodu na https://beautycowshop.cz. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží, počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (dodací a případně fakturační). 

3.3       Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.4        Závaznou objednávku lze odeslat stisknutím tlačítka „Objednat“.Údaje uvedené v závazné objednávce považuje prodávající za správné a úplné. O obdržení objednávky bude prodávající kupujícího informovat. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

3.5       V případě, že došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webové stránce nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající si v takovém případě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy. 

3.6        Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky ze strany prodávajícího na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. 

3.7        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.8        Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3.9        Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

4             Platební podmínky

 

4.1       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně, a to:

  •           - platební kartou při osobním odběru,
  •           - prostřednictvím e-platby (platba přes internet).

4.2        V případě bezhotovostní platby je cena splatná do tři dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 

5             Dodací podmínky

 

5.1        Způsoby dodání zboží jsou uvedené v objednávkovém formuláři. Konkrétní způsob dodání zboží může kupující zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy kupující nezvolí, může jej určit prodávající.

5.2        Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

5.3        Doba dodání zboží vždy závisí na zvoleném způsobu dopravy a platby. Zboží zpravidla předá prodávající dopravci do tří až pěti pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku), případně od připsání platby na účet (při bezhotovostní platbě). Prodávající upozorňuje, že dobu dodání zboží externími dopravci nemůže ovlivnit a případné stížnosti týkající se doby dodání je nutné řešit přímo s dopravcem. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je zboží kupujícímu doručeno. Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího, ani za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.

5.4       V případě, že při převzetí zboží kupující zjistí porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, není povinen zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.5        Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním. V případě, že zboží kupující bezdůvodně nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. 

  

6            Odstoupení od kupní smlouvy

 

6.1        Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží upraveného podle přání spotřebitele, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, dále nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

6.2        Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího podpora@beautycowshop.cz.

6.3        V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

6.4        V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 6.2 těchto obchodních podmínek vrátí prodávající všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání poskytnuté spotřebitelem spotřebiteli do čtrnácti dnů, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je oprávněn vrátit spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.5        Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.6       Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že mu zboží odeslal.

6.7        Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6.8       Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.9        Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek je v takovém případě kupující povinen zaslat zpět prodávajícímu společně s vraceným zbožím.

  

7          Reklamační řád

 

7.1       Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. 

7.2       Odpovědnost prodávajícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.3       Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží do 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.4       Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost. Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, trvá záruční doba do takového data.

7.5       Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6       Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

7.7       Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. 

7.8        Reklamace vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. 

7.9       Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě před převzetím věci věděl anebo vadu sám způsobil nebo ji  způsobila třetí osoba odlišná od prodávajícího a bez jeho zavinění.

7.10    Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů); vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. 

 

8            Další ujednání

  

8.1      Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám. 

8.2       Informace o ochraně osobních údajů kupujícího nebo jakéhokoli jiného uživatele webových stránek, včetně podmínek pro zasílání obchodních sdělení, jsou k dispozici zde.

8.3       Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

8.4       Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

8.5      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9            Závěrečná ujednání

 

9.1       Pokud vztah související s užitím webových stránek nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

9.2        Případné spory lze řešit mimosoudní cestou. Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy, která je dostupná na https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Prodávající doporučuje kupujícímu před zahájením řešení sporu nejdříve kontaktovat prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

9.3        Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

 

V Brně dne 7. 5. 2020Zpět do obchodu